REKLAMA

Szkoły im. Zamoyskich

Zespół szkolny im. Zamoyskich został ufundowany przez Ordynację Zamojską pomiędzy 1819 – 1822 rokiem celem przeniesienia szkoły wojewódzkiej z Zamościa do Szczebrzeszyna, a odbyło się to w roku 1811. Z nakazu Kuratora Wieczystego Szkół im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie hrabiego Stanisława Kostki Zamoyskiego zbudowano pięć murowanych budynków : centralnie usytuowany główny gmach szkolny, a po obu jego stronach naprzeciw siebie wzniesiono dwa budynki z przeznaczeniem na mieszkania dla rektora, profesorów, a także na stancje dla uczniów. W zachodniej części obszaru szkolnego, po drugiej stronie ulicy Zamojskiej, stoją dwa pozostałe budynki wchodzące w skład dawnego zespołu szkolnego. W jednym z nich od połowy XIX w. do 1947 r. była siedziba magistratu, gdzie istniała tzw. ”koza miejska”, czyli areszt. Władze miejskie w 1947 roku przekazały budynek na funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. W 50 – lecie istnienia szkoły, które przypadło 22 listopada 1996 r., nadano jej imię Dr Zygmunta Klukowskiego. W 1852 roku po zlikwidowaniu szkół główny budynek szkolny władze rosyjskie przekształciły w koszary wojskowe, a w dawnych mieszkaniach rektora, profesorów i uczniów powstały kancelarie i mieszkania dla oficerów. Po przejęciu budynku dokonano w nim wielu przeróbek naruszając w ten sposób pierwotny wygląd szkoły. Budynek ponownie odzyskał szkolny charakter dopiero po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości. W latach 1921 – 1934 Funkcjonowało, przeniesione z Zamościa do Szczebrzeszyna, Męskie Seminarium Nauczycielskie. Później usunięto wszystkie przeróbki jakich dokonało wojsko rosyjskie adaptując pomieszczenia na potrzeby dydaktyczno – wychowawcze. Poprzez renowację wnętrza szkoły przywrócono jej pierwotny rys architektoniczny. W 1936 r. budynki szkolne zajmuje Państwowe Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Zamościu – filia w Szczebrzeszynie, któro istnieje do 1939 r., kiedy to zostaje zamknięte przez Niemców na czas wojny, ponowne otwarcie następuje w 1944 r. Rok 1947 to czas przekształcenia Gimnazjum nr. 502 im. Jana Zamoyskiego w Państwowe Liceum Pedagogiczne – działało do 1969 r. Później zaczyna działać Liceum Ogólnokształcące oraz utworzone w 1975 r. Studium Wychowania Przedszkolnego, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących powołanego 1 września 1975 r. przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zamościu i istnieje do 1985 r. W latach 1991 – 1994 istnieje Studium Nauczycielskie i nosiło nazwę „Studium Nauczycielskie im. Zamoyskich”. Ponownym gospodarzem budynków szkolnych zostało Liceum Ogólnokształcące, które przez lata 1985 – 1991(po rozwiązaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących) działało w budynkach nowo otwartej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza (dawniej im. Janka Krasickiego). Jubileusz 185 – lecia szczebrzeszyńskich szkół średnich był obchodzony uroczyście w 1996 r.