REKLAMA

Świadczenia 500+

Od 1 kwietnia Urząd Gminy w Szczebrzeszynie rozpocznie przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus).

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców (rodzice w związku małżeńskim, rodziny niepełne, rodzice w związkach nieformalnych). W przypadku rodziców rozwiedzionych świadczenie przysługuje rodzicowi, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli rodzice są rozwiedzeni, żyją w separacji lub w rozłączeniu i zgodnie z orzeczeniem sądu sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną, wówczas o świadczenie może ubiegać się każde z rodziców proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki. Dodatkowe wsparcie w kwocie 500 zł w formie dodatku wychowawczego przysługuje także rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego trybie w odrębnym.

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca, ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego  nastąpi w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł lub 1200 zł (jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

W przypadku ubiegania się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Wówczas do wniosku należy dołączyć odpis prawomocnego orzeczenia sadu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Druk wniosku jak też wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie urzędu w Szczebrzeszynie, pokój nr 12, w godzinach 7.30 – 15.30.

Wzór wniosku

Więcej informacji o 500+

Szczegóły pod telefonem : 84 6821095

 

ZOBACZ TAKŻE