Konsultacje społeczne, a po nich projekt uchwały RM w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest
projekt Uchwały Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.

Projekt uchwały jest dostępny na stronie www.bip.szczebrzeszyn. pl pod adresem: http://bip.szczebrzeszyn.pl/ogloszenia,12_2023-1. oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, pok. nr 7 i pok. nr 31.


Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie uwag i opinii od interesariuszy procesu rewitalizacji w zakresie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 7 lutego 2023r. do 14 marca 2023r.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:


otwartego spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie opinii, uwag i propozycji do projektu uchwały. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 lutego 2023r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie – sala konferencyjna.
zbierania uwag za pomocą formularza w postaci: papierowej, poprzez wypełnienie formularza i dostarczenie drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn lub dostarczenie osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, pok. nr 12 – Sekretariat.
elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza i przesłanie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: um@szczebrzeszyn.pl.
badania ankietowego dotyczącego opinii na temat proponowanych granic obszaru rewitalizacji.

Formularz uwag będzie dostępny:
na stronie internetowej Urzędu: www.szczebrzeszyn.pl
na stronie podmiotowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.szczebrzeszyn.pl
http://bip.szczebrzeszyn.pl/ogloszenia,12_2023-1
.
w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie pok. nr 1 – Kasa, pok. nr 7, pok. nr 12 – sekretariat;
podczas otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 9 lutego 2023r.
Ankieta on – line będzie dostępna od dnia 7 lutego 2023r. do 14 marca 2023r. pod adresem: www.szczebrzeszyn.pl w Aktualnościach.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w procesie powstawania Gminnego Programu Rewitalizacji a tym samym decydowania o rozwoju miasta i gminy Szczebrzeszyn.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA