Dyrektor SP ZOZ w Szczebrzeszynie złożyła rezygnację. Co dalej ze szpitalem?

Foto: SP ZOZ w Szczebrzeszynie

Maria Słota, dyrektor SP ZOZ w Szczebrzeszynie złożyła rezygnację z pełnienia swojej funkcji na tym stanowisku. Zapytaliśmy panią dyrektor skąd taka nagła decyzja?.

-W ostatnich dniach, do Zarządu Powiatu złożyłam prośbę o rozwiązanie stosunku pracy. Funkcję dyrektora Szpitala w Szczebrzeszynie pełniłam przez ponad 7 lat, a konkretnie 7 lat i 7 miesięcy. Było to olbrzymie wyzwanie, gdyż szpital znajdował się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i kadrowej. To były lata wyzwań i ciężkiej pracy, która zaowocowała obecną stabilną i silną pozycją zakładu. Dziś szpital i przychodnia to odnowiona infrastruktura, wyposażona w nowo zakupiony sprzęt medyczny z bardzo dobrym, kompetentnym i doświadczonym Zespołem, który dba o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów. To wyremontowane częściowo budynki administracji z profesjonalną kadrą administracyjną (mały zespół ale wielozadaniowy), który nie boi się wyzwań. To, co bardzo istotne, dodatni wynik finansowy w ostatnich latach oraz obecnie (za trzy kwartały tego roku to ponad 1 milion 400 tysięcy złotych), który pozwoli utrzymać płynność finansową i utrzyma stabilizację zatrudnienia – podsumowuje nam Maria Słota, dyrektor SP ZOZ w Szczebrzeszynie.

Co było powodem Pani decyzji?

-Na początku mojej pracy w Szczebrzeszynie usłyszałam, że to misja niemożliwa, a ja wierzyłam, że dzięki ciężkiej pracy, dzięki ludziom którzy wierzyli równie mocno jak ja, że warto, uda się stworzyć bezpieczne miejsce dla pacjentów, a także co równie ważne stabilne miejsce pracy – mówi Maria Słota.

-Bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy byli ze mną, a szczególnie tym którzy w sytuacjach kryzysowych wspierali mnie i ufali moim decyzjom.

Dziękuję Staroście Zamojskiemu, Zarządowi Powiatu, Radnym Powiatu Zamojskiego, Burmistrzowi i Radnym (znaczącej większości) z gminy Szczebrzeszyn i ościennych gmin za pomoc finansową na zadania inwestycyjne, ale także za pomoc w realizacji tych zadań. Dziękuję Członkom Rady Społecznej, będącej głosem doradczym i opiniującym. A przede wszystkim kadrze medycznej, lekarzom, i personelowi, tym wszystkim którzy chcieli ze mną pracować. Dzisiejszy sukces to składowa wielu czynników, ważne że jest dobry skutek tej współpracy, czyli pacjent ma zabezpieczoną opiekę.
Wracając do pytania, to uważam, że to dobry moment na zmianę i nowe wyzwania. Pozostawiam Szpital silny personalnie i finansowo. Zadaniem mojego następcy będzie utrzymanie placówki w dobrej kondycji i inwestycja w jej rozwój.

Realizacja zadań inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Szczebrzeszynie w latach 2015-2022

Szpital w Szczebrzeszynie przeszedł długą drogę, pełną wyzwań, trudności, skutkiem których jest stan obecny. Poprawa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej, stabilna sytuacja kadrowa i jakże ważny dodatni wynik finansowy. Na najważniejsze inwestycje składają się między innymi, poniżej wymienione projekty ale trzeba pamiętać, że do ich realizacji niezbędna była kompetentna i zaangażowana kadra, którą jednostka posiada.


W ramach współpracy z UE został zrealizowany projekt, na który szpital podpisał umowę w listopadzie 2018 roku pod nazwą ,,Optymalizacja usług medycznych w SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie poprzez doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Izby Przyjęć oraz jednostek pomocniczych i diagnostycznych niezbędnych do ich działania”, na całkowitą kwotę 2 673 102,88 złotych, z czego 483 850,29 zł jako wkład własny zabezpieczył Powiat Zamojski. Celem projektu był zakup sprzętu medycznego na wyposażenie oddziałów szpitalnych.

Podczas realizacji projektu do Szpitala w Szczebrzeszynie trafiły m.in.:
⦁ Cyfrowy aparat RTG stacjonarny, ogólnodiagnostyczny wraz dodatkowym sprzętem niezbędnym do jego działania, w tym cyfrowym detektorem RTG oraz lekarska stacją diagnostyczną
⦁ Aparat USG z kompletem głowic służący do obrazowania i diagnostyki wielu narządów wewnętrznych
⦁ Zestawy narzędzi do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych, laparoskopowych, endoskopowych
⦁ Aparat do znieczuleń, który spełnia w dzisiejszej medycynie szereg dodatkowych funkcji, posiada wbudowany kardiomonitor i na bieżąco monitoruje stan pacjenta. Przede wszystkim ułatwia lekarzowi optymalne prowadzenie i skuteczne nadzorowanie procesu znieczulania.
⦁ Aparaty EKG 12-odprowadzeniowe, które rejestrują pracę serca i prądy czynnościowe mięśnia sercowego.
⦁ Wózki wielofunkcyjne i wózki zabiegowe
⦁ Wózki do przewożenia chorych leżących

Dokonano zakupu środka transportu z przeznaczeniem na transport medyczny, w celu przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19 za kwotę 216 038 złotych.


Z Powiatu Zamojskiego otrzymano 175 000 złotych (w tym kwoty przekazane przez darczyńców:
Powiat Zamojski 35 000 zł, Miasto i Gmina Szczebrzeszyn 40 000 zł, PGNiG Obrót Detaliczny 30 000 zł, Zamojskie Zakłady Zbożowe 25 000 zł, PGE S.A. 20 000 zł, PGE Dystrybucja S.A. 15 000 zł, Gmina Zwierzyniec 5000 zł, PKP LHS 5000 zł) oraz 41 038 złotych środków własnych (w tym z dotacji celowych Gmina Nielisz 10 000 zł, Gmina Radecznica 10 000 zł, Gmina Sułów 10 000 zł oraz 11 038 zł środki własne).

Przeprowadzono modernizację budynku Przychodni przy ulicy Szkolnej 7 w Szczebrzeszynie poprzez renowację elewacji – w kwocie 81 970,83 złotych, z tego 80 000,00 złotych to dotacja z Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.

Wykonano modernizację budynku szpitala poprzez renowację elewacji południowej, zachodniej, północnej oraz dziedzińca wewnętrznego za kwotę 457 137,29 złotych, z czego 232 500 złotych stanowiły środki z dotacji przyznanych przez Powiat Zamojski, 30 000 złotych dotacja z Miasta i Gminy Szczebrzeszyn, 7 500 dotacja z Gminy Radecznica.

Zmodernizowano budynek administracji poprzez renowację elewacji i wymianę stolarki okiennej – za kwotę 142 335,89 złotych.

Dokonano zakupu komory chłodniczej na 6 ciał z hydraulicznym wózkiem transportowo-podnośnikowym w kwocie 67 650,00 złotych, z czego 60 000,00 złotych to dotacja z Powiatu Zamojskiego.

Inwestycje w SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie w latach 2016-2022 – podsumowanie

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA