Gmina otrzymała pozwolenie wodno-prawne na pobór wody ze studni przy Zwierzynieckiej

Foto: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie

Gmina Szczebrzeszyn otrzymała od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z nowo wybudowanej studni przy ul. Zwierzynieckiej. Ze studni będzie można korzystać dopiero po ostatnim przebadaniu wody przez sanepid.

Decyzja w tej sprawie wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie w czwartek (8 lipca).

Urząd w Szczebrzeszynie przebrnął przez kolejne procedury związane z dopuszczeniem ujęcia wody do użytku. Przypominamy poszczególne etapy tej inwestycji.

„W dniu 06.08.2020 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego w obrębie działki nr ew. 300/2,  obręb Przedmieście Zamojskie, gmina Szczebrzeszyn.

Lokalizacja miejsca wykonania otworu poprzedzona była opracowaniem Projektu robót geologicznych, który wskazał i określił pokłady wód na tym terenie. Projekt został opracowany przez Biuro  „AQUA” prowadzone przez Panią Jadwigę Machowską- Adamek -Hydrogeolog.

W dniu 30.04.2020 r. Starosta Zamojski decyzją znak: ROŚ.6531.13.2020 zatwierdził pozytywnie ww. projekt.

Jednocześnie  w dniu  12.03.2020 r. została podpisana umowa ze specjalistą wodno-melioracyjnym Panem Adamem Niedabylskim na opracowanie operatu wodnoprawnego.

W dniu 20.08.2020 r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej został wyłoniony wykonawca na wykonanie rozpoznawczego otworu tj. Zakład Robót Wiertniczych „HYDROWIERT” z Grabowca.  Umowa z wykonawcą została zawarta 28.08.2020 r.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną toczącą się w kraju wykonawca złożył pismo z prośbą o przedłużenie terminu wykonania odwiertu studni do końca 30.12.2020 r.

Podczas wiercenia otworu stwierdza się inny od przewidywanego profil geologiczny. Projekt przewidywał 45-metrową warstwę utworów czwartorzędowych, a w rzeczywistości warstwa ta wyniosła 57,5 m. W związku z tym, że była to jedyna dokumentacja hydrogeologiczna tego terenu nie była w stanie jednoznacznie przewidzieć głębokości. Po odwiercie zaistniała konieczność zarurowania otworu do głębokości 60 mppt.

W dniu 03.12.2020 r. została zbadana pierwsza próba wody pobranej z odwiertu, badanie fizykochemiczne uznało pobraną próbę jako wodę bardzo dobrej jakości. Od tej chwili otwór możemy nazywać studnią.

Po wykonaniu odwiertu i zbadaniu wody sporządzona została dokumentacja hydrogeologiczna powynikowa zatwierdzona decyzją  Starosty Zamojskiego decyzją znak: ROŚ.6531.2.2021 z dnia 19.01.2021 r.

Jednocześnie trwały prace porządkowe terenu, które przeprowadzał Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o., w zakresie ręcznego ścinania i karczowania zagajników i krzaków porastających działkę.

W dniu 31.03.2021 r. Gmina Szczebrzeszyn podpisała umowę z Zakładem Robót Wiertniczych „HYDROWIERT” na wykonanie uzbrojenia studni ręcznej z cylindrem typu „Abisynka”.

W dniu 17.05.2021 r. zostało komisyjnie potwierdzone wykonanie studni. 

W dniu 01.06.2021 r. został złożony do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu wniosek  o udzielenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Dnia 10.06.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego znak: LU.ZUZ.3.4210.175.2021.AT.

W dniu 06.07.2021 r. została wydana decyzja PZGW Zarząd Zlewni w Zamościu Nr 198/D/ZUZ/2021 (data wpływu- 08.07.2021 r.) udzielająca  Gminie Szczebrzeszyn pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat”.

– Po przeprowadzonej żmudnej i bardzo pracochłonnej procedurze administracyjnej jaką było wykonanie odwiertu i zatwierdzenie studni, został ostatni krok, tj. zatwierdzenie wody przez Sanepid – informuje Monika Szczepaniak- Derkacz, kierownik referatu promocji ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Kierownik dodaje, że: -Tu nie chodzi o wyścigi czy robienie jakichkolwiek utrudnień. Ww. procedura czytelnie wskazuje wykonane czynności przy realizacji tego zadania. Jeszcze chwilka i wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Szczebrzeszyn oraz turyści będą mogli korzystać z bezpłatnej i bezpiecznej jakościowo wody ze studni przy ul. Zwierzynieckiej w Szczebrzeszynie.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA
Włącz powiadomienia    OK Nie, dziękuję