Radni spotkają się na sesji Rady Miasta

W środę (23 czerwca), w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji. Początek o godz. 9.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Raport o stanie miasta i gminy Szczebrzeszyn.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Szczebrzeszyna za 2020 rok.

7. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok – absolutorium dla Burmistrza Szczebrzeszyna.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Szczebrzeszyna z wykonania budżetu za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szczebrzeszyna z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

10. Informacja o liczbie zatwierdzonych oddziałów i ich liczebności oraz liczbie zatrudnionych nauczycieli w szkołach.

11. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczebrzeszyn na rok szkolny 2021/2022,

b) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

c) w sprawie nadania statutu Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie,

d) w sprawie upoważnienia Burmistrza Szczebrzeszyna do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn,

e) w sprawie przyjęcia „Programu budowy i dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczebrzeszyn na lata 2021- 2025”,

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu,

g) w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego,

h) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

i) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

12. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.

13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA
Włącz powiadomienia    OK Nie, dziękuję