17. Sesja Rady Miejskiej Szczebrzeszyna (porządek obrad)

Foto: Archiwum

W dniu 24 lutego (środa), w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie odbędzie się 17. sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Szczebrzeszyna. Początek od godz. 9:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja odnośnie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 6. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w 2020r. – założenia na 2021r.
 7. Informacja o działalności Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020r. – założenia na 2021r.
 8. Informacja o działalności Centrum Sportu i Rekreacji w 2020r. – założenia na 2021r.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020r.
 10. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Klemensów),
  b) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
  c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
  d) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
  e) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn,
  f) w sprawie przystąpienia Gminy Szczebrzeszyn do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze,
  g) w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczebrzeszyn na lata 2021-2025,
  h) sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
  i) w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
  j) w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  k) w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe” nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczebrzeszyn,
  l) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe”,
  m) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (ul. Jana Brzechwy),
  n) w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej (chodnik ul. Lubelska, dokumentacja),
  o) w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej (chodnik Brody Małe),
  p) w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej (chodnik ul. Lubelska),
  q) w sprawie przejęcia od Powiatu Zamojskiego zadań w zakresie robót utrzymaniowo – porządkowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2021r. w granicach administracyjnych Gminy Szczebrzeszyn,
  r) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2021,
  s) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
  t) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Szczebrzeszyn – Nielisz,
  u) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Szczebrzeszyn – Sułów,
  v) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Sułów – Szczebrzeszyn,
  w) w sprawie rozpatrzenia skargi,
  x) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  y) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 11. Stanowisko Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie pisma Dyrektora „Festiwalu Stolica Języka Polskiego”.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Mieszkańcy miasta i gminy będą mogli śledzić obrady radnych na stronie internetowej.

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA