GDDKiA zaprezentowała 8 wariantów przebiegu obwodnicy Szczebrzeszyna

Foto: GDDKiA

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej w stadium Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowym z Elementami Koncepcji Programowej „Korekta przebiegu drogi Krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn” (obwodnica Szczebrzszyna), zaprezentowanych zostało aż osiem wariantów przebiegu obwodnicy.

Mieszkańcy terenów gminy, których budowa obwodnicy dotyczy, mogą za pomocą załączonego FORMULARZA składać pytania, uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych.

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres mailowy: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl do dnia 05 czerwca 2020 roku.

PLAN ORIENTACYJNY – ORTOFOTOMAPA

PLAN INFORMACYJNY – TOPOGRAFIA

CZYTAJ TAKŻE
REKLAMA