Coraz bliżej rozbudowy krajówki biegnącej przez Szperówkę

18 października 2019
Foto: Archiwum

Rozbudowa krajówki na odcinku Gorajec – Szczebrzeszyn rozpocznie się w przyszłym roku. Jest już gotowy projekt na jej rozbudowę, ale prace się opóźnią, ponieważ na terenie planowanej inwestycji trwa modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków, a to utrudnia dokonanie podziału gruntów.

-Prace projektowe związane z rozbudową drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec – Szczebrzeszyn od km 242+615 do km 251+330 oraz remontem drogi krajowej nr 74 w mieście Szczebrzeszyn od km 251+330 do km 252+974 zostały zakończone. Obecnie trwa procedura odbioru Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego. Pozostaje etap złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i jej uzyskania, który będzie przebiegał zgodnie z przepisami tzw. “specustawy drogowej”, tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474). Z uwagi jednak na prowadzoną obecnie przez Starostwo Zamojskie modernizację bazy Ewidencji Gruntów i Budynków na obszarze planowanej inwestycji nie jest możliwe opracowanie przez wykonawcę dokumentacji projektowej materiałów geodezyjno-prawnych tj. projektów podziału nieruchomości. W związku z powyższym prawdopodobny termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to koniec II kwartału 2020 r. – informuje Leszek Wilczopolski, naczelnik Wydziału Dokumentacji w oddziale GDDKiA w Lublinie.

Mieszkańcy Szperówki protestowali przeciwko rozbudowie drogi według zaproponowanego projektu, ale odbyło się to już po upływie terminu na odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

-Prowadzone przez burmistrza Szczebrzeszyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach trwało około 1,5 roku, powodując przekroczenie planowanego terminu zakończenia prac przygotowawczych związanych z realizacją planowanej inwestycji. Przedmiotowa decyzja została wydana w dniu 19 października 2018 r., a z dniem 8 listopada 2018 r. stała się ostateczna – po stwierdzeniu przez organ, że strony nie wniosły odwołania. Stronom służyło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, za pośrednictwem burmistrza Szczebrzeszyna, w terminie 14 dni od daty doręczenia – wyjaśnia Leszek Wilczopolski.

Po modernizacji droga nr 74 przez Szperówkę zostanie dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 t/oś. Aktualnie obowiązuje zakaz wjazdu dla pojazdów powyżej 8 ton.