Nawet 80 proc. bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu we własność

4 stycznia 2019
Foto: Tomasz Gaudnik


Od 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe, mogą przekształcić dotychczasowe użytkowanie wieczyste gruntów – w prawo własności. Podczas przekształcania gruntu należącego do Gminy Szczebrzeszyn we własność można otrzymać nawet 80 proc. bonifikatę, pod warunkiem, że opłata przekształceniowa zostanie wpłacona jednorazowo.


W grudniu 2018 r. radni Rady Miejskiej Szczebrzeszyna przegłosowali uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Podjęcie takiej uchwały umożliwiła samorządom ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku.

Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu jest złożenie, przez osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe, pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej oraz braku zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Szczebrzeszyn związanych z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.

Na przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Szczebrzeszyn, osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe mogą otrzymać następujące bonifikaty od opłaty przekształceniowej:

80% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu;

Uchwała będzie obowiązywać po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Skomentujesz?